Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia cybernetyczne

Bezpieczeństwo informatyczne to nie tylko technologia, lecz także kompleksowa polityka zarządzania ryzykiem. Obejmuje m.in. konstrukcję systemu informatycznego, wybór odpowiednich technologii, zabezpieczeń oprogramowania i infrastruktury, procedury postępowania oraz audyt bezpieczeństwa. 
Firmy są odpowiedzialne za przetwarzanie danych i podlegają rygorystycznym regulacjom prawnym. 
Luki w zarządzaniu bezpieczeństwem mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych 
i utraty reputacji.

Ubezpieczenia

Istotnym dopełnieniem polityki zarządzania ryzykiem jest więc dziś ubezpieczenie ryzyk informatycznych

Dysponując odpowiednimi kwalifikacjami merytorycznymi i wieloletnim doświadczeniem, Funk analizuje potencjalne ryzyka, określa istniejące zagrożenia oraz poziom ekspozycji na dane ryzyko, wskazuje sposoby jego ograniczenia i projektuje kompleksowy program ubezpieczenia cybernetycznego, stanowiący istotny element strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji w spółkach.

Nasze programy gwarantują dopracowany zakres ochrony zarówno przy szkodach własnych, jak i szkodach poniesionych przez osoby trzecie, pokrywając:

  • odszkodowania i koszty obrony prawnej związane z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi utraty lub wycieku danych
  • odpowiedzialność cywilną i koszty reakcji w razie naruszenia bezpieczeństwa własnych komputerów, skutkujące usunięciem lub modyfikacją danych, wysłaniem szkodliwego wirusa, itp.
  • koszty postępowań administracyjnych oraz koszty kar i grzywien administracyjnych nałożonych przez organy za naruszenie danych (dotyczy także kar nałożonych na podstawie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO)
  • koszt przywrócenia i odtworzenia zasobów cyfrowych
  • koszty specjalistów ustalających fakt naruszenia bezpieczeństwa danych, jego przyczyny i źródła, a także wydających rekomendacje dla działań prewencyjnych
  • koszty obsługi prawnej, public relations związane z ochroną wizerunku i reputacji
  • koszty doradztwa kryzysowego
  • zysk utracony na skutek przerwy w działalności spowodowanej awarią IT
  • koszty negocjacji i okupu w przypadku sytuacji cyber wymuszeń

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Kompleksowa strategia ochrony z zakresu zarządzania i transferu ryzyk cybernetycznych, dostosowana przez profesjonalistów z Funk do indywidualnych potrzeb i poziomu ekspozycji na dane ryzyko, jest dziś niezbędnym warunkiem finansowego i wizerunkowego bezpieczeństwa.

Jak możemy pomóc?

Iwetta Pęciak

Dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu
Broker Ubezpieczeniowy

+48 692 470 343

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami