Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenie OC architekta, projektanta, inżyniera budowlanego

Architekci, projektanci, inżynierowie budowlani wykonują zawody niezwykle atrakcyjne i twórcze, ale jednocześnie obciążone dużym ryzykiem popełnienia błędu, mogącego skutkować powstaniem szkody czy to osobowej, czy to rzeczowej, czy czystej szkody finansowej.

Ubezpieczenia

Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed negatywnymi następstwami popełnionych szkód jest zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Umowy takie mogą być zawierane w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych lub w formie ubezpieczeń dobrowolnych.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami architekt ma obowiązek zawarcia  umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje odpowiedzialność cywilną architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Zakresem ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC objęta jest działalność gospodarcza osób fizycznych, ale tylko w odniesieniu do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania Pracowników zatrudnionych przez Ubezpieczonego, o ile firma nie posiada osobowości prawnej i spełnia określone warunki działalności, tj. jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a Pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę i wykonują czynności pod bezpośrednim kierownictwem i nadzorem Właściciela firmy, w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnień zawodowych posiadanych przez Właściciela. 

Zakresem ubezpieczenia obowiązkowego nie są również objęte szkody wyrządzone przez Podwykonawców Ubezpieczonego.

Obowiązkowe ubezpieczenie projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego nie chroni więc w sposób wystarczający przed roszczeniami zaistniałymi w związku z wykonywaniem działalności zawodowej - mając bardzo ograniczony zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy, w konsekwencji może prowadzić do poważnych strat finansowych.

Ubezpieczenia dobrowolne

Podczas gdy zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest wyznaczony zapisami stosownych przepisów – na gruncie dobrowolnego ubezpieczenia OC obowiązuje zasada swobody umów i zakres ochrony zależy przede wszystkim od wiedzy merytorycznej, bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa i znajomości danej branży oraz umiejętności negocjacyjnych brokera ubezpieczeniowego. 

Funk, bazując na swoim doświadczeniu zdobytym w trakcie wieloletniego świadczenia usług ubezpieczeniowych dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie technicznych funkcji w budownictwie, oferuje swoją pomoc i doradztwo w negocjowaniu optymalnych warunków i rozwiązań z zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, przygotowanych w oparciu o analizę potrzeb poszczególnych Klientów.

Nasze autorskie programy dobrowolnego OC – obejmują ochroną każdy podmiot prowadzący działalność niezależnie od jego formy prawnej: negocjujemy warunki ochrony ubezpieczeniowej zarówno w zakresie działalności osób fizycznych posiadających uprawnienia zawodowe, jak i Spółek zatrudniających projektantów w charakterze Pracowników lub Podwykonawców. 

Jak możemy pomóc?

Piotr Nagórski

Dyrektor ds. Klientów Kluczowych
Broker Ubezpieczeniowy

+48 692 470 342

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami